4455

به گزارش پایگاه خبری اعتبار به نقل از شادا، مسعود كرباسيان در اين بخشنامه خطاب به حوزه هاي نظارت و گمركات اجرايي اعلام كرد: به استناد ماده 6 قانون امور گمركي و به منظور تسهيل وتسريع در ترخيص كالاهاي واردات قطعي ‌و جبران كمبود نقدينگي فعالان اقتصادي (توليد كنندگان، تجار و صاحبان كالا) اجازه داده مي شود ضمن رعايت دقيق قوانين ومقررات براساس شرايط ذيل، بابت حقوق ورودي كالاي مربوطه حسب درخواست صاحب كالا، اظهار كننده يا نماينده قانوني ايشان ضمانت نامه بانكي معتبر و مطابق با فرم مورد قبول گمرك جمهوري اسلامي ايران اخذ نمايند.بر اساس اين بخشنامه، مهلت ضمانت نامه هاي بانكي ماخوذه با توجه به نوع كالاهاي وارده به شرح ذيل است

الف: براي مواداوليه، ماشين آلات خط توليد، قطعات منفصله (‌CKD) و قطعات يدكي مورد نياز واحدهاي توليدي، انواع دارو، لوازم و تجهيزات پزشكي، بيمارستاني، آزمايشگاهي، توانبخشي، ماشين آلات راهسازي، تجهيزات كارگاهي و معدني، كالاهاي اساسي (شامل گندم، برنج، شكر، جو، كنجاله، ذرت دامي، روغن، كره) ، 9 ماه تعيين مي شود

ب: براي ساير كالاها 6 (شش) ماه تعـيين مي شود

ج: قبول ضمانتنامه براي اشخاص حقيقي صرفا به مبلغ بيش از 300 ميليون ريال امكانپذير است

تبصره – نام ضمانتنامه گذار (مضمون عنه) درمتن ضمانتنامه مي بايست با نام صاحب كالا در متن اظهارنامه گمركي يكسان باشد.همچنين گمركات موظفند جهت اطميـنان از صحت اصالت ضـــمانتنامه هاي بانكي صادره از كليه بانك هاي كشور، موضوع را از طــريق شعبه صادركننده ضمانتنامه و يا سرپرستي ذيربط شعبه مزبور و يا سامانه هاي تحت وب معرفي شده به صورت كتبي استعلام و پس از اخذ تائيديه، نسبت به تامين اظهارنامه هاي وارداتي اقدام نمايند.بر اساس اين بخشنامه، جهت جلوگيري از هرگونه جعل و سوء استفاده بايد تاييديه وصول وجه ضمانتنامه هاي بانكي از طريق سيستم هاي بانكي تحت وب در زمان دريافــت فيش هاي واريزي به طور همزمان صـورت پذيرد و از پذيرش فيش واريزي توسط نماينــدگان صاحب كــالا جدا خودداري شود.